Velkommen til Fjellerup og Glesborg pastorat

K
i
r
k
e
b
l
a
d
e
t
G
u
d
s
t
j
e
n
e
s
t
e
r
K
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
e
r
 
2
0
1
8
O
m
 
k
i
r
k
e
r
n
e
B
i
l
l
e
d
e
r
 
a
f
 
k
i
r
k
e
r
n
e
K
o
n
t
a
k
t
 
o
g
 
a
d
r
e
s
s
e
r
A
k
t
i
v
i
t
e
t
e
r
 
i
 
k
i
r
k
e
r
 
o
g
 
s
o
g
n
e
h
u
s
H
v
a
d
 
g
ø
r
 
j
e
g
 
v
e
d
 
l
i
v
e
t
s
 
s
t
o
r
e
 
m
æ
r
k
e
d
a
g
e